Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Indien een school voor een concrete situatie ondersteuning nodig heeft, deelt ze dit mee  aan het zorgloket, dat verbonden is aan het ondersteuningsnetwerk  Limburg.
Binnen dit ondersteuningsnetwerk Limburg zijn er vijf zorgloketten.
Zorgloket Noord-Limburg is er één van.

Binnen het zorgloket gaat de coördinator steeds in overleg met de partners (school voor gewoon onderwijs, scholen voor buitengewoon onderwijs, CLB en de pedagogische begeleidingsdienst).
Het zorgloket bespreekt en analyseert de verschillende vragen uitgaande van het feit of er al dan niet een HGW-traject doorlopen is.

Het zorgloket zal dan in overeenstemming met de uitkomst van het HGW traject beslissen of er effectief ondersteuning zal worden ingezet vanuit het ondersteuningsnetwerk, zo ja, welke specifieke ondersteuner voor welk volume en tijdsduur voor deze ondersteuning in zal staan.

 • Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers kunnen een aanvraag tot ondersteuning indienen via het bovenstaande e-mailadres.
 • De coördinator van het zorgloket onderzoekt deze vraag en toetst ze af met de betrokken
 • Is er reeds een gemotiveerd verslag opgesteld door het CLB? Hierin staat een beschrijving van de leerling. Wat loopt goed? Waar liggen de onderwijsnoden? Welke maatregelen hebben de school, ouders  en hulpverleners reeds genomen?
 • Vervolgens zal deze coördinator op zoek gaan naar een ondersteuner die de nodige expertise heeft om deze leerling of het schoolteam te gaan ondersteunen.
 • De coördinator van het zorgloket laat de verschillende partners weten dat de zorgvraag al of niet beantwoord kan worden, wie de ondersteuner is …
 • De ondersteuner gaat aan de slag. Voor leerlingen die voor de school of ondersteuner nieuw zijn, wordt er best een opstartgesprek gepland. Hier worden de onderwijsbehoeften van de leerling en/of het team in kaart gebracht en zal de frequentie en duur van de begeleiding bepaald worden.
 • Tijdens het schooljaar kan in samenspraak met de verschillende partners de begeleiding stopgezet worden, in frequentie en duur dalen of stijgen.
 • Op het einde van de schooljaar wordt er afgesproken of de begeleiding wordt stopgezet of verdergezet. Bij verderzetting worden de doelen voor het volgende schooljaar afgesproken  en wordt  er een nieuwe vraag gesteld aan het zorgloket.
 • Leerlingen die reeds van GON-begeleiding genoten en waarvoor op de eindevaluatie beslist is dat verdere ondersteuning nodig is, zullen door het CLB naar het ondersteuningsloket worden gezonden. Hiervoor moeten de ouders/scholen niets doen.
Indien je twijfelt of je zoon/dochter op deze lijst staat, kan je een mail sturen
 

Noteer de naam van je zoon of dochter, naar welke school hij ging/gaat en wie de vroegere GON-begeleider was duidelijk in je mail.
Wij kijken dit na en nemen terug contact met u op. (Dit kan pas ten vroegste op dinsdag 22 augustus. Vanaf dan moeten wij een overzicht van de scholen ontvangen hebben.

 • Van onze ondersteuners vraagt dit heel veel flexibiliteit. Een aantal zaken zijn nieuw, zowel voor de organisatie als voor de individuele ondersteuner. Voor hen zal het ook een stuk zoeken zijn. We vragen dan ook begrip indien er iets minder vlot verloopt.
 • Zoals u hebt kunnen lezen komen leerlingen met een attest type 3 ook in aanmerking voor ondersteuning. Ook hiervoor moeten we bovenstaande stappen doorlopen.