Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

HGW, HandelingsGericht Werken.

In onze school werken we volgens de principes van het HANDELINGSGERICHT WERKEN.

  1. Doelgericht

We werken doelgericht: Zonder doel kan je niet scoren. In ons onderwijs denken we na over de concrete doelen op maat van een klasgroep of individuele leerling. Zo werken we doelgericht naar zoveel mogelijk leerresultaat op korte en lange termijn.

  1. Wisselwerking en afstemming

Het gaat om déze leerling met déze ouders bij déze leerkracht in déze klas op déze school. De leerling en de omgeving beïnvloeden elkaar continu. We zoeken op maat naar een goede afstemming.

  1. Onderwijs en opvoedingsbehoeften staan centraal.

De centrale vraag die we stellen is: “Wat heeft deze leerling nodig om de vooropgestelde doelen te bereiken?” Door dit te benoemen krijgen we inzicht in een aanpak op maat.

  1. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.

Leerkrachten en ouders leveren een unieke bijdrage aan het opvoedings- en leerproces. We hebben oog voor de ondersteuningsbehoeften die leerkrachten en ouders hebben om de gewenste aanpak te bieden.

  1. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.

We gaan actief op zoek naar aspecten die sterk zijn, goed gaan, waarin we de krachten zien. We benoemen ze, benutten ze in onze aanpak en noteren ze in het handelingsplan. Hierdoor praten we steeds genuanceerd over leerlingen en vinden we aanknopingspunten voor een aanpak op maat.

  1. We werken constructief samen

In het zoeken naar een geschikt aanbod op maat van onze leerlingen praten we met de verschillende betrokkenen. We praten ‘met’ in plaat van ‘over’ of ‘tegen’ ouders, leerlingen, hulpverlening, enz. We werken samen met respect voor elkaars rol en bijdrage. We nemen elkaars taak niet over maar bevragen hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

  1. Onze werkwijze is systematisch en transparant

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We zeggen waarom we op een bepaalde manier werken. Dit voorkomt misverstanden en geeft duidelijkheid. We gebruiken een handelingsplan en een leerlingvolgsysteem als houvast.

 

Meer weten? Kijk op www2.topuntgent.be/HGW

 

Bron:
Ons HGW (Handelingsgericht werken) is gebaseerd op ‘Handelingsgericht werken in de klas. Samenwerken aan schoolsucces’ (Pameijer, Denys, Timbremont, van de Veire, 2018).


HGW-professionaliseringstraject 1

(17/03/2023 tot en met 12/12/2023)


HGW-professionaliseringstraject 2

(28/09/2023 tot en met 23/04/2024)