Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Fase 0: is een zorg die de school moet kunnen bieden aan al de leerlingen.  Wanneer deze algemene maatregelen niet voldoende zijn, gaan we voor een leerling over naar fase 1.

Fase 1: Tijdens deze verhoogde zorg gaat de leerkracht individueel  extra zaken aanreiken die tegemoet komen aan de zorgvraag van de leerling. (bv. meer tijd om een toets te maken …)
Blijkt dat niet voldoende voor de leerling of komt de leerkracht er niet uit, gaan we over naar fase 2.

Fase 2: Tijdens deze fase kan de ondersteuningsdienst in actie komen.  De school, ouders en/of CLB kunnen een aanvraag tot ondersteuning indienen bij het zorgloket. Momenteel kan dit nog maar enkel door een mail te sturen naar zorgloket.noordlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen

We proberen in de nabije toekomst dit zorgloket  nog concreter vorm te geven.
De coördinator van dit zorgloket zal in overleg nagaan of een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Fase 3: Ondanks dat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan kan het zijn dat de maatregelen die tot nu toe genomen onvoldoende zijn. Dit kan zowel op niveau van de leerling als op het niveau van het schoolteam.
De betrokken partners, leerling, ouders, school en CLB, gaan vervolgens op zoek naar een school op maat.