Opleidingsvorm 4 is eigenlijk het ‘gewone’ secundair onderwijs, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het biedt onderwijs aan normaal begaafde jongeren die wegens de ernst van hun beperking (ASS, gedrags, emotionele, motorische, visuele, auditieve) of wegens de voortdurende medische en paramedische ondersteuning die ze nodig hebben (zieke jongeren), niet naar het gewoon onderwijs kunnen

Deze opleidingsvorm bestaat voor de types 3, 4, 6, 7 en 9.

In onze school is opleidingsvorm 4 voor de OV4-leerlingen die recht hebben op type 3 en type 9-onderwijs. Onderwijs voor jongeren met ASS, gedrags- en of emotionele moeilijkheden die de leerplandoelstellingen van het gewoon onderwijs volgen met de omkadering, de specifieke leerondersteuning en begeleiding van het buitengewoon secundair onderwijs.

Type 3: voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis
Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis

In OV4 gelden dezelfde programma’s en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan de specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die men kan behalen. Na het secundair onderwijs kun men verder studeren in het hoger onderwijs of integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

In de eerste graad maakt men kennis met zoveel mogelijk vakken. Men krijgt hier vooral basisvorming.

In onze school zijn er in de tweede en derde graad twee onderwijsvormen:

  • In het technisch secundair onderwijs (TSO) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan men een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. In het TSO krijgt men naast de theorie ook praktijklessen. Het heeft tot doel voor te bereiden op hoger onderwijs en/of inschakeling in het gewone actieve leven. De programma’s worden voor opleidingsvorm 4 aangepast aan de aard en de doelstellingen van het buitengewoon onderwijs. De aangepaste programma’s moeten gelijkwaardig zijn met de programma’s van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan.
  • Het beroeps secundair onderwijs (BSO) is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin men naast beperkte algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. In het BSO wil men niet voorbereiden op verder studeren, maar wel om te gaan werken. Verder studeren blijft onder bepaalde voorwaarden, wel mogelijk.