Het buitengewoon secundair beroepsonderwijs heeft tot doel een algemene, sociale en beroepsvorming te geven, om de integratie mogelijk te maken in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.

Onze school richt zich tot type basisaanbod, type 3 en type 9.

Type basisaanbod: voor jongeren voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling te kunnen blijven meenemen binnen een gemeenschappelijk curriculum in een school voor gewoon onderwijs.

Type 3: voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis
Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis

In opleidingsvorm 3 behoren alle lessen en leeractiviteiten met betrekking tot de ontplooiing van de totale persoonlijkheid van de leerling tot de Algemene en Sociale Vorming (ASV).

De 9 rubrieken van de ontwikkelingsdoelen geven voldoende houvast om deze doelstelling te bereiken.

In opleidingsvorm 3 behoren alle lessen en leeractiviteiten met betrekking tot de technische en praktische beroepsopleiding tot de Beroeps Gerichte Vorming (BGV).

De opleidingsprofielen vormen hier het bepalende element.

In opleidingsvorm 3 is het luik arbeid en tewerkstelling een prioriteit naast de integratie in de maatschappij.