Wat is HGW?

Noëlle Pameijer

Noëlle Pameijer is een Nederlandse school-, gezins- en kinderpsychologe, werkzaam bij het ‘Samenwerkingsverband Annie MG Schmidt’ en bij ‘Kwaliteit in nascholing’. Zij en haar team doen veel wetenschappelijk onderzoek, rechtstreeks gerelateerd aan de praktijk.

HGW (Handelingsgericht werken) is gebaseerd op ‘Handelingsgerichte diagnostiek voor orthopedagogen en psychologen’ (HGD, Pameijer & Van Beukering, 2004).
Voor HGD en HGW gelden dezelfde uitgangspunten, maar op verschillende niveaus.
HGD is een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering, toe te passen door CLB-mederwerkers.
HGW is een praktijkmodel voor zorgcoördinatoren en leerkrachten op school. HGW kan leerkrachten ondersteunen bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het stimuleert de leerkracht om vanuit een onderzoekende en reflectieve houding te zoeken naar mogelijkheden om het dagelijks onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas. Het draagt daarmee bij aan kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding.

Pameijer en haar team schreven al verscheidene boeken over HGW.

Het boek: “Handelingsgericht werken in de klas. De leerkracht doet ertoe!” uit 2010 is toegespitst op de Belgische onderwijscontext en gebruiken wij graag als basis.

Voor wie is HGW?

De zeven uitgangspunten zijn alle toe te passen door professionals werkzaam in het onderwijs, zoals leerkrachten in het gewoon en buitengewoon onderwijs, zorgcoördinatoren, GOK-leerkrachten, GON-begeleiders, directies, CLB-medewerkers en medewerkers van de Pedagogische Begeleidingsdiensten (PBD). Zo ontstaat een gemeenschappelijk kader dat de samenwerking tussen deze professionals aanzienlijk bevordert.

Iedereen hanteert eenzelfde visie, streeft dezelfde uitgangspunten na en spreekt dezelfde taal.
Binnen het zorgcontinuüm werken alle betrokkenen rond een leerling samen, maar de leerkracht blijft centraal staan.

De 7 uitgangspunten van HGW

De laatste jaren is er in het onderwijs veel belangstelling voor Handelingsgericht werken (HGW).

HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat een schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Door de fasen van het zorgcontinuüm heen werken leerkracht, zorgcoördinator en directie samen, waarbij ze systematisch de volgende zeven uitgangspunten toepassen.

De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal
Het gaat om afstemming en wisselwerking
De leerkracht doet ertoe
Positieve aspecten zijn van groot belang
We werken constructief samen
Ons handelen is doelgericht
De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant
Op deze website vindt u een verwijzing naar een aantal interessante video’s en documenten over HGW, die u een inleiding geven in de zeven uitgangspunten of een toepassing op een bepaald gebied.

Bovendien zetten we een aantal links naar interessante websites rond HGW op een rij.